Przetarg B+R

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu „Rozwój palety produktów przeznaczonych do zastosowania w małej architekturze miejskiej komunikacji pasażerskie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 DYSTEN Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert sprzedaży materiałów służących skonstruowaniu prototypów do urządzeń w obszarze dynamicznej informacji pasażerskiej, o wskazanych przez Zamawiającego funkcjonalnościach i parametrach technicznych oraz w określonych w zapytaniu ofertowym ilościach.

Szczegóły w zakresie zasad konkursu oraz przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym zapytaniu. W celu złożenia oferty prosimy o korzystanie ze wzoru formularza dla oferenta będącego załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

WYBÓR OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DOTYCZĄCA
ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/05/2019

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyboru dostawcy dla przedmiotu zamówienia: materiałów służących skonstruowaniu prototypów do urządzeń w obszarze dynamicznej informacji pasażerskiej, o wskazanych przez Zamawiającego funkcjonalnościach i parametrach technicznych oraz w określonych w specyfikacji ilościach (data upublicznienia zapytania 21.05.2019r., termin składania ofert minął 29.05.2019 r.) w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój palety produktów przeznaczonych do zastosowania w małej architekturze miejskiej komunikacji pasażerskiej” wyłoniona została firma:


BM-DIGITAL Sp. z o.o.
ul. Kubali 12/7
51-128 Wrocław


Wartość oferty: 298 567,46 netto
Data wpływu oferty: 29.05.2019


Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w sposób wskazany w zapytaniu ofertowym. Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m.in.:

  • zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
  • zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
  • zasadą przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
  • zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.