Przetarg na usługę doradczą – przygotowanie do wejścia na rynek Iranu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu „Ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstwa Dysten poprzez udział w programie promocji branży IT/ICT.” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” zwracamy się z prośbą o przesyłanie ofert w zakresie:

Wykonanie usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy w zakresie przygotowania wejścia na rynek Iranu

Usługa ta ma polegać na stworzeniu dokumentu, w którym przewiduje się uzyskać kompleksowe informacje niezbędne do wejścia na rynek Iranu, w tym:

  1. Określenie ram prawnych, dopuszczeń i możliwości sprzedaży urządzeń ITS: informacji pasażerskiej – kolejowej, autobusowej.
  2. Zbudowanie wstępnej bazy potencjalnych partnerów i klientów.

Szczegóły w zakresie zasad konkursu oraz przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym zapytaniu. W celu złożenia oferty prosimy o korzystanie ze wzoru formularza dla oferenta będącego załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe 1/2018 Usługa doradcza na rynek irański

Załacznik nr 1 Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 Informacje o firmie

Request for quotation 1/2018 Advisory service on Iran market

Appendix no. 1 Tender form

Appendix no. 2 Information about company

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z koniecznością uzyskania dodatkowych wyjaśnień w kwestii udokumentowania posiadania potencjału do świadczenia usługi doradczej dot. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy w zakresie przygotowania wejścia na rynek Iranu (opis przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/2018) od potencjalnych wykonawców usługi, którzy złożyli oferty, niezbędne jest wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wyboru ofert dot. zapytania nr 1/2018. Zgodnie z branżowym programem promocji branży IT/ICT usługa doradcza musi zostać nabyta od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci:

  • oddziału firmy w Iranie / przedstawicielstwa firmy w Iranie,
  • współpracowników firmy w Iranie
  • lub jest podmiotem bezpośrednio działającym na rynku Iranu.

Przewidywany termin wyboru wykonawcy : do 8.06.2018 r.

Załącznik 3

Załącznik 4

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY

Załącznik 5

Załącznik 6

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyboru wykonawcy dla przedmiotu zamówienia:

wykonania usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy w zakresie

przygotowania wejścia na rynek Iranu (data upublicznienia zapytania 14.05.2018 r., termin składania ofert minął 21.05.2018 r.) w ramach realizowanego projektu pn. „Ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstwa Dysten

poprzez udział w programie promocji branży IT/ICT.” wyłoniona została firma:

 

Elkhalij Liltijara

Al-Tel Road Mustapha Bey Naji Bldg

Tripoli, Lebanon

 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria wskazane w

zapytaniu ofertowym. Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy kierował się

elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m.in.:

– zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,

– zasadą ochrony uczciwej konkurencji,

– zasadą przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,

– zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

 

Załącznik 7

Załącznik 8

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Uprzejmie informujemy, że z dniem 14.01.2019 unieważniamy postępowanie na wykonanie usługi doradczej dotyczącej rynku Iranu.